دستورالعمل اجرايي ارزشيابي دروس دارای تعداد دانشجوی كمتر يا مساوی ١٠ نفر در كل كشور در نيمسال; تابستان سال تحصيلي ١٤٠٢-١٤٠١

دستورالعمل اجرايي ارزشيابي دروس دارای تعداد دانشجوی كمتر يا مساوی ١٠ نفر در كل كشور در نيمسال; تابستان سال تحصيلي ١٤٠٢-١٤٠١

یکشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۸ بازدیدها : 266

دستورالعمل اجرايي ارزشيابي دروس دارای تعداد دانشجوی كمتر يا مساوی ١٠ نفر در كل كشور در نيمسال 
تابستان سال تحصيلي ١٤٠٢-١٤٠١


با عنايت به مصوبه يكهزار و دويست و هفتاد و يكمين جلسه هئيت رئيسه دانشگاه مورخ 1401/12/22 به شماره /11/72361د
و به منظور ارتقاء كيفيت ارزشيابي دروس و صيانت از سالمت اعضاي هيأت علمي، غيرهيأت علمي و دانشجويان دانشگاه، 
ارزشيابي دروسي كه تعداد دانشجوي آنها كمتر يا مساوي 10نفر در كل كشور مي باشد در نيمسال تابستان سال تحصيلي 
1402-1401 مبتني بر اين دستورالعمل اجرايي برگزار مي شود.
-1 كليه ارزشيابي هاي دروس فوق در نيمسال تابستان در بازه زماني امتحانات 1402/05/11 لغايت 1402/05/17 و تاريخ از 
قبل تعيين شده توسط مدرس مربوطه برگزار مي شود. عدم شركت دانشجو در ارزشيابي در تاريخ و ساعت اعالم شده توسط 
مدرس به منزله غيبت در جلسه امتحان مي باشد.
تبصر :1 مدرس مي تواند طبق توافق با كليه دانشجويان در تاريخي قبل از تاريخ بازه امتحانات آزمون را اخذ كند.
تبصره :2 نوع آزمون )تستي يا تشريحي و يا تستي- تشريحي( توسط مدرس مربوطه تعيين مي شود.
-2 برگزاري آزمون پايان نيمسال الزامي است.
-3 ارزشيابي به صورت غير متمركز و روش انجام آن غيرحضوري است و صرفاً از طريق سامانه الكترونيكي اعالم شده توسط 
دانشگاه انجام مي شود و سواالت آزمون توسط مدرس ذيربط طراحي و بارگذاري مي گردد. لذا حفظ سوابق آزمون هاي برگزار 
شده در سامانه هاي الكترونيكي جهت رسيدگي به اعتراضات احتمالي دانشجويان و يا ارائه به دانشگاه الزامي است.
-4 ضمن تاكيد بر برگزاري آزمون توسط استاد مربوطه، اخذ هرگونه كار تحقيقي، خالصه نويسي، طراحي سوال توسط دانشجو، 
برگزاري آزمون در پيام رسانهاي داخلي و خارجي و ... برخالف اين شيوه نامه مي باشد و مجاز نيست.
-5 پيشنهاد مي گردد سواالت براساس بودجه بندي منبع و با توجه به درجه سختي، متوسط و آسان طراحي شود.
-6 ارزشيابي هاي مستمر )ميانترم با سهم ٨ نمره از 20نمره( الزامي و به عهده مدرس مربوطه است.
-7 مدرس موظف است اطالعات مربوط به شيوه ارزشيابي خود را اعم از ميانترم و پايانترم را حداكثر تا تاريخ 1402/05/11
به مركز يا واحد ذيربط اعالم كند. الزم است شيوه ارزشيابي توسط مدرس و مركز/واحد به روش هاي مقتضي به اطالع دانشجويان 
هر درس رسانده شود.
-٨ ارزشيابي الزامًا بايد در چهارچوب منبع اعالم شده و در راستاي اهداف آموزشي درس باشد.
-9 دانشجوياني كه امكان استفاده از ابزارهاي مورد نياز را ندارند الزم است حداكثر تا تاريخ 1402/05/10 موضوع را به مركز يا 
محل تحصيل خود اعالم نمايند. ارزشيابي اين دسته از دانشجويان توسط مركز يا واحد مركز محل تحصيل و يا مركز يا واحد 
آزموني دانشجو انجام مي شود. مركز يا واحد مربوطه موظف است تمهيدات الزم را در اين خصوص اتخاذ كند.
-10 رئيس استان و ستاد امتحانات در هر استان و مركز/واحد وظيفه راهبردي و نظارت بر نحوه ارزشيابي ها را بر عهده دارد.
-11 مهلت ثبت نمره اعم از ميانترم و پايانترم مطابق زمانبندي اعالم شده در تقويم آموزشي دانشگاه است.
-12 مديركل دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موظف است با اخذ نظر مسئوالن نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانها، 
گزارش رعايت دقيق و صحيح اين دستورالعمل را تهيه و ارائه كند.
اين دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 2 تبصره از تاريخ ارسال لازم الجرا است. 

مرکز محل تحصیل استان محل تحصیل شماره دانشجویی نام نام خانوائگی کد ملی کددرس گروه درسی کد استاد نام استاد  نام خانوادگی استاد مرکز محل آزمون استان محل آزمون
مركزبوشهر بوشهر 900260035 فروزان رضائي 6100003171 1411319 90 456851 محبوبه ابراهيمي مركزبرازجان بوشهر
مركزبرازجان بوشهر 401011778 حميد سعادت جو 3521211691 1216473 80 392182 عباسعلي آروين مركزبرازجان بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 980080274 سلمان مرادي گوزلكي 4680268131 1321050 90 463440 داود بارگاهي مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 980080274 سلمان مرادي گوزلكي 4680268131 1321051 90 463440 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 980080274 سلمان مرادي گوزلكي 4680268131 1321052 90 463440 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 963902976 محمد مهدي حسيني كيا 3490423038 1315242 90 447743 مهدي بنافي مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 990049273 اميرحسين حيدري 3490500652 1315242 90 447743 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 980079498 محمد جعفري 6100071649 1315242 90 447743 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 949776127 محمد خدري 3549505604 1230002 70 386431 جواد رنجبر مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 949776127 محمد خدري 3549505604 1230017 70 386431 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 970221980 احسان كشاورز 3550141777 1313090 90 435168 علي سوري نژاد مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 990166889 محمود مرادي 6579657294 1313090 90 435168 واحد مهر فارس
مركزبوشهر بوشهر 990049815 عبدالرضا كاظمي نياكراني 3071738560 1313090 90 435168 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 400853063 امين اذرشب 3559925355 1313099 90 435168 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 400853162 عادل اهرميان پور 3559777488 1313099 90 435168 واحدخورموج بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 990049815 عبدالرضا كاظمي نياكراني 3071738560 1313100 90 435168 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 400853063 امين اذرشب 3559925355 1313100 90 435168 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 970221980 احسان كشاورز 3550141777 1313100 90 435168 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 990049815 عبدالرضا كاظمي نياكراني 3071738560 1313102 90 435168 مركزبوشهر بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 917776127 سكينه علوي 3500964044 1235013 10 513953 زينب فتاحي زاده مركز تهران غرب تهران 
واحدديلم بوشهر 890011285 حميده رشيدي 3530031941 1218030 90 392428 سيده نفيسه محمدي يوسف نژاد واحدديلم بوشهر
مركزبوشهر بوشهر 990166719 رضوان اميري 3510395654 1112497 90 401180 فاطمه نژادعليمرادي مركزبوشهر بوشهر