دستور العمل اجرایی ارزشیابی دروس با تعداد دانشجوي مساوي یا کمتر از 10 نفربراي مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کل کشور در نیمسال دومسال تحصیلی 1402-1403

دستور العمل اجرایی ارزشیابی دروس با تعداد دانشجوي مساوي یا کمتر از 10 نفربراي مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کل کشور در نیمسال دومسال تحصیلی 1402-1403

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۹ بازدیدها : 597

دستور العمل اجرايي ارزشيابي دروس با تعداد دانشجوي مساوي يا كمتر از ١٠ نفر مقاطع كارشناسي
و كارشناسي ارشد نيمسال ٤٠٢٢

 

نظر به مصوبه هیات رییسه محترم دانشگاه به منظور ارتقاء کیفیت ارزشیابی دروس دارای  تعداد دانشجوي مساوي و کمتر از10 نفربراي مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کل کشور در نیمسال دوم  سال تحصیلی 1403 - 1402 مبتنی بر این دستورالعمل اجرایی برگزار میشود :

ماده 1 :کلیه ارزشیابی هاي دروس فوق در نیمسال جاري در بازه زمانی امتحانات  1 خردادماه 1403  لغایت  23 خردادماه 1403 برگزار می شود. عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی ،به منزله غیبت در جلسه امتحان میباشد.

تبصره ١: مدرس مي بايست مطابق تاريخ درج شده در كارت آزمون نسبت به اخذ آزمون اقدام نمايد. درصورت
موافقت با تمام ي دانشجويان، برگزاري آزمون در تاريخي ديگر و البته در بازه زماني يكم تا ٢٣ خرداد سال ١٤٠٣
بلامانع است.

تبصره 2 :نوع آزمون تستی یا تشریحی و یا تستی تشریحی توسط استاد/مدرس مربوطه تعیین می شود.
ماده 2 : برگزاري آزمون پایان نیمسال الزامی است.

ماده ٣: ارزشيابي به صورت غير متمركز و غير حضوري مي باشد، لذا الزامي است سوالات آزمون توسط
استاد/مدرس ذيربط طراحي و صرفاً در سامانه الكترونيكي اعلام شده از طرف دانشگاه استان، بارگذاري و آزمون
مذكور اخذ گردد. حفظ سوابق آزمون هاي برگزار شده در سامانه هاي الكترونيكي به منظور رسيدگي به اعتراضات
احتمالي دانشجويان و يا ارائه به دانشگاه الزامي است.

ماده ٤: پيشنهاد مي گردد سوالات بر اساس بودجه بندي منبع و با توجه به درجه سختي متوسط و آسان طراحيشود.
ماده 5 : ارزشیابی هاي مستمر( میانترم با سهم 8 نمره از 20 نمره ) الزامی و به عهده استاد/مدرس مربوطه است. 
ماده 6 :استاد/ مدرس موظف است اطلاعات مربوط به شیوه ارزشیابی خود را اعم از میانترم و پایان ترم را حداکثر تا تاریخ
29 اردیبهشت ماه 1403  به مرکز / واحد ذیربط اعلام کند. لازم است شیوه ارزشیابی توسط استاد/مدرس و مرکز/ واحد به روشهاي مقتضی به اطلاع دانشجویان هر درس رسانده شود.
ماده 7 :ارزشیابی الزاماً باید در چهارچوب منبع اعلام شده و در راستاي اهداف آموزشی درس باشد. 
ماده ٨: دانشجويان فاقد امكانات لازم براي برگزاري آزمون غيرحضوري، مي بايست حداكثر تا تاريخ 29 اردیبهشت ماه 1403  
موضوع را به مركز /واحد محل تحصيل خود اعلام كنند. مركز/واحد مربوطه موظف است ضمن اطلاع رساني مناسب،
تمهيدات لازم را در اين خصوص اتخاذ نمايد.
ماده 9 :رئیس استان و ستاد امتحانات در هر استان و مرکز /واحد وظیفه راهبردي و نظارت بر نحوه ارزشیابی ها را بر عهده  دارد.
ماده 10 :مهلت ثبت نمره میانترم مطابق زمانبندي اعلام شده در تقویم آموزشی 3 خرداد ماه 1403  می باشد.
ماده 11 : مهلت ثبت نمره تشریحی پایان ترم مطابق زمانبندي اعلام شده در تقویم آموزشی 2 تیرماه 1403 می باشد.
ماد ه ١٢ : نظارت بر روند اجراي دقيق و صحيح اين دستورالعمل به عهده مسئولان نظارت ارزيابي و تضمين كيفيت
استان ها مي باشد.
ماد ه ١٣ : اطلاعات دانشجويان و مشخصات اساتيد و ليست درو س ١٠ و زير ١٠ نفر كارشناسي و كارشناسي ارشد
و دروس مشتر ك به پيوست جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
اين دستور العمل مشتمل بر ١٣ ماد ه و ٢ تبصره از تاريخ ارسال لازم الاجر است.

نام نام خانوادگی شماره دانشجویی مقطع کد درس نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان مرکز مبدا
حميد سعادت جو 401011778 کارشناسی 1111303 فیزیک عمومی عادل اسوار 1403/03/05 13:00 مركزبرازجان
مهين شهرياري 990049607 کارشناسی 1111385 هندسه ديفرانسيل سراسري ایمان عزیز زاده دشتی 1403/03/22 08:00 مرکز بوشهر
سمانه زارعي 923937278 کارشناسی 1113079 فیزیک پایه 1 الهه راهنما 1403/03/01 10:30 واحدبندرگناوه
سمانه زارعي 923937278 کارشناسی 1113081 فیزیک پایه 2 الهه راهنما 1403/03/23 10:30 واحدبندرگناوه
احمد بن هلال 400853247 کارشناسی 1113361 رياضي فيزيك ۳ عادل اسوار 1403/03/02 08:00 مرکز بوشهر
نجيمه خواجه زاده 402186514 کارشناسی 1113361 رياضي فيزيك ۳ عادل اسوار 1403/03/02 08:00 مرکز بوشهر
زهرا دهقان 935096811 کارشناسی 1114023 شيمي تجزيه ۲ عبدالحميد هاتفي مهرجردي  1403/03/22 08:00 مرکز بوشهر
زهرا دهقان 935096811 کارشناسی 1114035 شيمي معدني ۲  لطفعلي سقط فروش 1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
حميده راستي 400841095 کارشناسی 1216476 ميكرو كليماتولوژي سميه جهان تيغ مند  1403/03/07 08:00 مركزبرازجان
حميد سعادت جو 401011778 کارشناسی 1216476 ميكرو كليماتولوژي سميه جهان تيغ مند  1403/03/07 08:00 مركزبرازجان
حميد سعادت جو 401011778 کارشناسی 1216480 اقليم شناسي فيزيكي سميه جهان تيغ مند  1403/03/01 13:00 مركزبرازجان
حميده راستي 400841095 کارشناسی 1216484 آب و هواي كره زمين سميه جهان تيغ مند  1403/03/02 13:00 مركزبرازجان
حميد سعادت جو 401011778 کارشناسی 1216484 آب و هواي كره زمين سميه جهان تيغ مند  1403/03/02 13:00 مركزبرازجان
حميد سعادت جو 401011778 کارشناسی 1216486 اقليم شناسي آماري سميه جهان تيغ مند  1403/03/09 08:00 مركزبرازجان
حميده راستي 400841095 کارشناسی 1216866 تهيه و تفسير نقشه ها و نمودارهاي اقليمي سميه جهان تيغ مند  1403/03/07 10:30 مركزبرازجان
حميد سعادت جو 401011778 کارشناسی 1216866 تهيه و تفسير نقشه ها و نمودارهاي اقليمي سميه جهان تيغ مند  1403/03/07 10:30 مركزبرازجان
زيبا محمدي 900403869 کارشناسی 1221096 تاريخ عقايداقتصادي عبدالرسول افراسيابي  1403/03/08 08:00 مرکز بوشهر
رضا ايماني 402071593 کارشناسی 1223304 متون فقه (۱) محمد چمکوری 1403/03/01 13:00 مرکز بوشهر
مبينا بردستاني 400853227 کارشناسی 1224212 اصول طراحي نرم افزارهاي كتابخانه اي سپيده قلمباز  1403/03/09 13:00 مرکز بوشهر
مبينا بردستاني 400853227 کارشناسی 1224214 كتابخانه هاي عمومي و توسعه فرهنگي سپيده قلمباز  1403/03/23 10:30 مرکز بوشهر
زكريا صفدري 400853941 کارشناسی 1313066 فتوگرامتري ۱ محمود يزدان پناه  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
نادر گرامي 401896320 کارشناسی 1313066 فتوگرامتري ۱ محمود يزدان پناه  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
سيدمحمدعلي فاطمي بوشهري 402072383 کارشناسی 1313066 فتوگرامتري ۱ محمود يزدان پناه  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
ابوذر بازيار 402186440 کارشناسی 1313066 فتوگرامتري ۱ محمود يزدان پناه  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
موسي عرب 402186614 کارشناسی 1313066 فتوگرامتري ۱ محمود يزدان پناه  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
محسن نشيبي 402186718 کارشناسی 1313066 فتوگرامتري ۱ محمود يزدان پناه  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
نادر گرامي 401896320 کارشناسی 1313069 نقشه برداري زير زميني  علي سوري نژاد  1403/03/16 08:00 مرکز بوشهر
مهدي بحريني 402071624 کارشناسی 1313069 نقشه برداري زير زميني  علي سوري نژاد  1403/03/16 08:00 مرکز بوشهر
حسن عبدي زاده 402072325 کارشناسی 1313069 نقشه برداري زير زميني  علي سوري نژاد  1403/03/16 08:00 مرکز بوشهر
مسعود مسيگر 402072588 کارشناسی 1313069 نقشه برداري زير زميني  علي سوري نژاد  1403/03/16 08:00 مرکز بوشهر
فاطمه بارگاهي 990049027 کارشناسی 1313069 نقشه برداري زير زميني  علي سوري نژاد  1403/03/16 08:00 مرکز بوشهر
مهدي بحريني 402071624 کارشناسی 1313075 سرشكني  نسترن عبدالملكي  1403/03/20 08:00 مرکز بوشهر
حسن عبدي زاده 402072325 کارشناسی 1313075 سرشكني  نسترن عبدالملكي  1403/03/20 08:00 مرکز بوشهر
فاطمه بارگاهي 990049027 کارشناسی 1313075 سرشكني  نسترن عبدالملكي  1403/03/20 08:00 مرکز بوشهر
حميد شهپر 400853908 کارشناسی 1313090 ژئودزي ماهواره اي محمود يزدان پناه  1403/03/06 10:30 مرکز بوشهر
سهراب منصوري 990049965 کارشناسی 1313090 ژئودزي ماهواره اي محمود يزدان پناه  1403/03/06 10:30 مرکز بوشهر
فردين نعمتي 401896561 کارشناسی 1313091 فتوگرامتري ۳ محمود يزدان پناه  1403/03/07 08:00 مرکز بوشهر
حسن عبدي زاده 402072325 کارشناسی 1313091 فتوگرامتري ۳ محمود يزدان پناه  1403/03/07 08:00 مرکز بوشهر
پويا نوشادي 990050037 کارشناسی 1313091 فتوگرامتري ۳ محمود يزدان پناه  1403/03/07 08:00 مرکز بوشهر
علي عبدالهي 400853993 کارشناسی 1313098 كارتوگرافي اتوماتيك محمود يزدان پناه  1403/03/07 08:00 مرکز بوشهر
حسين عزيزي 400854009 کارشناسی 1313098 كارتوگرافي اتوماتيك محمود يزدان پناه  1403/03/07 08:00 مرکز بوشهر
سهراب منصوري 990049965 کارشناسی 1313098 كارتوگرافي اتوماتيك محمود يزدان پناه  1403/03/07 08:00 مرکز بوشهر
علي عبدالهي 400853993 کارشناسی 1313099 نجوم ژئودزي محمود يزدان پناه  1403/03/20 08:00 مرکز بوشهر
حسين عزيزي 400854009 کارشناسی 1313099 نجوم ژئودزي محمود يزدان پناه  1403/03/20 08:00 مرکز بوشهر
مهدي بحريني 402071624 کارشناسی 1313099 نجوم ژئودزي محمود يزدان پناه  1403/03/20 08:00 مرکز بوشهر
حسين حيدري 990049277 کارشناسی 1313099 نجوم ژئودزي محمود يزدان پناه  1403/03/20 08:00 مرکز بوشهر
سهراب منصوري 990049965 کارشناسی 1313099 نجوم ژئودزي محمود يزدان پناه  1403/03/20 08:00 مرکز بوشهر
عادل اهرميان پور 400853162 کارشناسی 1313100 مباني دوركاوي  علي سوري نژاد  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
حميد شهپر 400853908 کارشناسی 1313100 مباني دوركاوي  علي سوري نژاد  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
علي عبدالهي 400853993 کارشناسی 1313100 مباني دوركاوي  علي سوري نژاد  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
حسين عزيزي 400854009 کارشناسی 1313100 مباني دوركاوي  علي سوري نژاد  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
حسين حيدري 990049277 کارشناسی 1313100 مباني دوركاوي  علي سوري نژاد  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
سهراب منصوري 990049965 کارشناسی 1313100 مباني دوركاوي  علي سوري نژاد  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
امين اذرشب 400853063 کارشناسی 1313102 هيدروگرافي  علي سوري نژاد  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
حميد شهپر 400853908 کارشناسی 1313102 هيدروگرافي  علي سوري نژاد  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
فردين نعمتي 401896561 کارشناسی 1313102 هيدروگرافي  علي سوري نژاد  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
سهراب منصوري 990049965 کارشناسی 1313102 هيدروگرافي  علي سوري نژاد  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
نادر گرامي 401896320 کارشناسی 1313238 نقشه برداري مسير محمود يزدان پناه  1403/03/13 08:00 مرکز بوشهر
مهدي بحريني 402071624 کارشناسی 1313238 نقشه برداري مسير محمود يزدان پناه  1403/03/13 08:00 مرکز بوشهر
حسن عبدي زاده 402072325 کارشناسی 1313238 نقشه برداري مسير محمود يزدان پناه  1403/03/13 08:00 مرکز بوشهر
مسعود مسيگر 402072588 کارشناسی 1313238 نقشه برداري مسير محمود يزدان پناه  1403/03/13 08:00 مرکز بوشهر
شهرام احمدي فرد 401895341 کارشناسی 1313239 ژئومورفولوژي - زمين شناسي مهندسي سميه جهان تيغ مند  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
سيدمحمدعلي فاطمي بوشهري 402072383 کارشناسی 1313239 ژئومورفولوژي - زمين شناسي مهندسي سميه جهان تيغ مند  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
زينب مظفري 400824108 کارشناسی 1314278 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي فاطمه فرهادی 1403/03/01 08:00 واحدجم
محمدعلي مظفري 400824110 کارشناسی 1314278 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي فاطمه فرهادی 1403/03/01 08:00 واحدجم
عليرضا مزارعي 400970184 کارشناسی 1314278 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي فاطمه فرهادی 1403/03/01 08:00 واحدجم
مهدي بهادري زاده 401865531 کارشناسی 1314278 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي فاطمه فرهادی 1403/03/01 08:00 واحدجم
سيروس محمدي 401865670 کارشناسی 1314278 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي فاطمه فرهادی 1403/03/01 08:00 واحدجم
سيدروح اله جعفرازاد 402157898 کارشناسی 1314286 حريق و كنترل آن فاطمه فرهادی 1403/03/08 08:00 واحدجم
اسداله رفعتي 400824009 کارشناسی 1314289 عوامل زيان آور شيميايي محيط كار فاطمه فرهادی 1403/03/01 08:00 واحدجم
حامد فرخ شاد 400824058 کارشناسی 1314289 عوامل زيان آور شيميايي محيط كار فاطمه فرهادی 1403/03/01 08:00 واحدجم
عليرضا محمدي باغملائي 400824093 کارشناسی 1314289 عوامل زيان آور شيميايي محيط كار فاطمه فرهادی 1403/03/01 08:00 واحدجم
مجتبي روشن 401865594 کارشناسی 1314289 عوامل زيان آور شيميايي محيط كار فاطمه فرهادی 1403/03/01 08:00 واحدجم
اسداله رفعتي 400824009 کارشناسی 1314292 مديريت ريسك فاطمه فرهادی 1403/03/08 08:00 واحدجم
حامد فرخ شاد 400824058 کارشناسی 1314292 مديريت ريسك فاطمه فرهادی 1403/03/08 08:00 واحدجم
عليرضا محمدي باغملائي 400824093 کارشناسی 1314292 مديريت ريسك فاطمه فرهادی 1403/03/08 08:00 واحدجم
ياسين رضائي 401865587 کارشناسی 1314292 مديريت ريسك فاطمه فرهادی 1403/03/08 08:00 واحدجم
معصومه دوپيكر 923957631 کارشناسی 1315044 مقاومت مصالح رضا کاج 1403/03/02 08:00 مرکز بوشهر
معصومه دوپيكر 923957631 کارشناسی 1315147 متالورژي جوشكاري مسعود عباسي عطيبه  1403/03/02 08:00 مرکز بوشهر
محمدحسين داودي 917535832 کارشناسی 1319067 مايكرو ويو۱  محمدحسن منصوري 1403/03/16 08:00 مرکز بوشهر
محمدحسين داودي 917535832 کارشناسی 1319071 سيستم هاي انتقال ۱  محمدحسن منصوري 1403/03/19 13:00 مرکز بوشهر
عليرضا اردست 935096298 کارشناسی 1322021 مهندسي نرم افزار مهدي نامدارزادگان  1403/03/01 08:00 مرکز بوشهر
مرضيه قبادي 917536627 کارشناسی 1411340 اصول مديريت آموزش و ترويج رضا یدی 1403/03/19 10:30 مرکز بوشهر
مرضيه قبادي 917536627 کارشناسی 1411342 تكنولوژي آموزشي رضا یدی 1403/03/12 13:00 مرکز بوشهر
مهتاب اسمعيلي 401824920 کارشناسی ارشد 1114377 بيوشيمي آلي  سيد عيسي اميني 1403/03/06 08:00 مرکز بوشهر
راضيه پروره 970206781 کارشناسی ارشد 1216747 مقررات توسعه شهري در ايران و كشورهاي پيشرفته سميه جهان تيغ مند  1403/03/23 13:00 مرکز بوشهر
الهه ارمي 400954926 کارشناسی ارشد 1216822 روشها و مدلهاي آينده پژوهي در جغرافيا و برنامه ريزي سميه جهان تيغ مند  1403/03/22 08:00 مرکز بوشهر
راضيه پروره 970206781 کارشناسی ارشد 1216822 روشها و مدلهاي آينده پژوهي در جغرافيا و برنامه ريزي سميه جهان تيغ مند  1403/03/22 08:00 مرکز بوشهر
راضيه پروره 970206781 کارشناسی ارشد 1216932 مكتبهاي جغرافيايي سميه جهان تيغ مند  1403/03/08 08:00 مرکز بوشهر
راضيه پروره 970206781 کارشناسی ارشد 1216933 كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي سميه جهان تيغ مند  1403/03/02 13:00 مرکز بوشهر
ندا بحريه 401824667 کارشناسی ارشد 1216959 مديريت كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك در نواحي سميه جهان تيغ مند  1403/03/13 08:00 واحدبندرگناوه
ندا بحريه 401824667 کارشناسی ارشد 1216960 مديريت زنجيره ارزش اقتصادي توليدات روستايي سميه جهان تيغ مند  1403/03/01 10:30 واحدبندرگناوه
ندا بحريه 401824667 کارشناسی ارشد 1216983 ارزيابي توان اكولوژيكي در برنامه ريزي روستايي سميه جهان تيغ مند  1403/03/05 10:30 واحدبندرگناوه
اتنا شكفته 402005504 کارشناسی ارشد 1217323 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان خاتون پورمودت  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
ندا عديم النظر 402005515 کارشناسی ارشد 1217323 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان خاتون پورمودت  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
ساجده قاسمي نصرابادي 402005525 کارشناسی ارشد 1217323 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان خاتون پورمودت  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
صبا قدمي 402005526 کارشناسی ارشد 1217323 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان خاتون پورمودت  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
مريم مصباحي 402005542 کارشناسی ارشد 1217323 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان خاتون پورمودت  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
زهرا نظري 402005551 کارشناسی ارشد 1217323 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان خاتون پورمودت  1403/03/12 10:30 مرکز بوشهر
اتنا شكفته 402005504 کارشناسی ارشد 1217326 تشخيص،درمان و توانبخشي،عقب ماندگي ذهني،اختلالات فراگير رشد و اختلالات سايكوتيك  محمدرضا بحراني  1403/03/16 10:30 مرکز بوشهر
ندا عديم النظر 402005515 کارشناسی ارشد 1217326 تشخيص،درمان و توانبخشي،عقب ماندگي ذهني،اختلالات فراگير رشد و اختلالات سايكوتيك  محمدرضا بحراني  1403/03/16 10:30 مرکز بوشهر
ساجده قاسمي نصرابادي 402005525 کارشناسی ارشد 1217326 تشخيص،درمان و توانبخشي،عقب ماندگي ذهني،اختلالات فراگير رشد و اختلالات سايكوتيك  محمدرضا بحراني  1403/03/16 10:30 مرکز بوشهر
صبا قدمي 402005526 کارشناسی ارشد 1217326 تشخيص،درمان و توانبخشي،عقب ماندگي ذهني،اختلالات فراگير رشد و اختلالات سايكوتيك  محمدرضا بحراني  1403/03/16 10:30 مرکز بوشهر
معصومه كازروني منفرد 402005528 کارشناسی ارشد 1217326 تشخيص،درمان و توانبخشي،عقب ماندگي ذهني،اختلالات فراگير رشد و اختلالات سايكوتيك  محمدرضا بحراني  1403/03/16 10:30 مرکز بوشهر
مريم مصباحي 402005542 کارشناسی ارشد 1217326 تشخيص،درمان و توانبخشي،عقب ماندگي ذهني،اختلالات فراگير رشد و اختلالات سايكوتيك  محمدرضا بحراني  1403/03/16 10:30 مرکز بوشهر
زهرا نظري 402005551 کارشناسی ارشد 1217326 تشخيص،درمان و توانبخشي،عقب ماندگي ذهني،اختلالات فراگير رشد و اختلالات سايكوتيك  محمدرضا بحراني  1403/03/16 10:30 مرکز بوشهر
اتنا شكفته 402005504 کارشناسی ارشد 1217327 تشخيص و درمان اختلالات اضطرابي و خلقي علي پولادي ريشهري  1403/03/09 13:00 مرکز بوشهر
ندا عديم النظر 402005515 کارشناسی ارشد 1217327 تشخيص و درمان اختلالات اضطرابي و خلقي علي پولادي ريشهري  1403/03/09 13:00 مرکز بوشهر
ساجده قاسمي نصرابادي 402005525 کارشناسی ارشد 1217327 تشخيص و درمان اختلالات اضطرابي و خلقي علي پولادي ريشهري  1403/03/09 13:00 مرکز بوشهر
صبا قدمي 402005526 کارشناسی ارشد 1217327 تشخيص و درمان اختلالات اضطرابي و خلقي علي پولادي ريشهري  1403/03/09 13:00 مرکز بوشهر
معصومه كازروني منفرد 402005528 کارشناسی ارشد 1217327 تشخيص و درمان اختلالات اضطرابي و خلقي علي پولادي ريشهري  1403/03/09 13:00 مرکز بوشهر
مريم مصباحي 402005542 کارشناسی ارشد 1217327 تشخيص و درمان اختلالات اضطرابي و خلقي علي پولادي ريشهري  1403/03/09 13:00 مرکز بوشهر
زهرا نظري 402005551 کارشناسی ارشد 1217327 تشخيص و درمان اختلالات اضطرابي و خلقي علي پولادي ريشهري  1403/03/09 13:00 مرکز بوشهر
اتنا شكفته 402005504 کارشناسی ارشد 1217328 تشخيص و درمان اختلالات رفتار ايذايي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/06 13:00 مرکز بوشهر
ندا عديم النظر 402005515 کارشناسی ارشد 1217328 تشخيص و درمان اختلالات رفتار ايذايي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/06 13:00 مرکز بوشهر
ساجده قاسمي نصرابادي 402005525 کارشناسی ارشد 1217328 تشخيص و درمان اختلالات رفتار ايذايي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/06 13:00 مرکز بوشهر
صبا قدمي 402005526 کارشناسی ارشد 1217328 تشخيص و درمان اختلالات رفتار ايذايي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/06 13:00 مرکز بوشهر
معصومه كازروني منفرد 402005528 کارشناسی ارشد 1217328 تشخيص و درمان اختلالات رفتار ايذايي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/06 13:00 مرکز بوشهر
مريم مصباحي 402005542 کارشناسی ارشد 1217328 تشخيص و درمان اختلالات رفتار ايذايي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/06 13:00 مرکز بوشهر
زهرا نظري 402005551 کارشناسی ارشد 1217328 تشخيص و درمان اختلالات رفتار ايذايي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/06 13:00 مرکز بوشهر
اتنا شكفته 402005504 کارشناسی ارشد 1217329 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/08 10:30 مرکز بوشهر
ندا عديم النظر 402005515 کارشناسی ارشد 1217329 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/08 10:30 مرکز بوشهر
ساجده قاسمي نصرابادي 402005525 کارشناسی ارشد 1217329 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/08 10:30 مرکز بوشهر
صبا قدمي 402005526 کارشناسی ارشد 1217329 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/08 10:30 مرکز بوشهر
مريم مصباحي 402005542 کارشناسی ارشد 1217329 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/08 10:30 مرکز بوشهر
زهرا نظري 402005551 کارشناسی ارشد 1217329 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/08 10:30 مرکز بوشهر
ساجده زارعي 401809130 کارشناسی ارشد 1217330 متون روانشناسي باليني كودك به زبان انگليسي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
ندا عديم النظر 402005515 کارشناسی ارشد 1217330 متون روانشناسي باليني كودك به زبان انگليسي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
مريم مصباحي 402005542 کارشناسی ارشد 1217330 متون روانشناسي باليني كودك به زبان انگليسي سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
زهرا اقائي 401809049 کارشناسی ارشد 1217331 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري احمد كريمي دشتكي  1403/03/22 08:00 مرکز بوشهر
زهرا نظري 402005551 کارشناسی ارشد 1217331 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري احمد كريمي دشتكي  1403/03/22 08:00 مرکز بوشهر
اتنا شكفته 402005504 کارشناسی ارشد 1217335 نروسايكولوژي باليني كودك و نوجوان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/02 13:00 مرکز بوشهر
ندا عديم النظر 402005515 کارشناسی ارشد 1217335 نروسايكولوژي باليني كودك و نوجوان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/02 13:00 مرکز بوشهر
ساجده قاسمي نصرابادي 402005525 کارشناسی ارشد 1217335 نروسايكولوژي باليني كودك و نوجوان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/02 13:00 مرکز بوشهر
صبا قدمي 402005526 کارشناسی ارشد 1217335 نروسايكولوژي باليني كودك و نوجوان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/02 13:00 مرکز بوشهر
مريم مصباحي 402005542 کارشناسی ارشد 1217335 نروسايكولوژي باليني كودك و نوجوان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/02 13:00 مرکز بوشهر
زهرا نظري 402005551 کارشناسی ارشد 1217335 نروسايكولوژي باليني كودك و نوجوان سيد يونس محمدي يوسف نژاد  1403/03/02 13:00 مرکز بوشهر
زهرا اقائي 401809049 کارشناسی ارشد 1217343 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان علي پولادي ريشهري  1403/03/01 08:00 مرکز بوشهر
ساجده زارعي 401809130 کارشناسی ارشد 1217343 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان علي پولادي ريشهري  1403/03/01 08:00 مرکز بوشهر
اتنا شكفته 402005504 کارشناسی ارشد 1217344 تشخيص و درمان اختلالات يادگيري  محمدرضا بحراني  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
ساجده قاسمي نصرابادي 402005525 کارشناسی ارشد 1217344 تشخيص و درمان اختلالات يادگيري  محمدرضا بحراني  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
معصومه كازروني منفرد 402005528 کارشناسی ارشد 1217344 تشخيص و درمان اختلالات يادگيري  محمدرضا بحراني  1403/03/05 08:00 مرکز بوشهر
ساجده زارعي 401809130 کارشناسی ارشد 1217345 خانواده درماني و آموزش والدين شاهين افشارپور  1403/03/23 08:00 مرکز بوشهر
فاطمه كلانتري 402005534 کارشناسی ارشد 1222234 نظريه هاي فرهنگي علیرضا گلستانی 1403/03/07 13:00 مرکز بوشهر
ايت اله نادري ده مراد 402005548 کارشناسی ارشد 1222234 نظريه هاي فرهنگي علیرضا گلستانی 1403/03/07 13:00 مرکز بوشهر
سعيد سعيدي 402005499 کارشناسی ارشد 1222235 جامعه شناسي فرهنگي علیرضا گلستانی 1403/03/22 08:00 مرکز بوشهر
ايت اله نادري ده مراد 402005548 کارشناسی ارشد 1222235 جامعه شناسي فرهنگي علیرضا گلستانی 1403/03/22 08:00 مرکز بوشهر
سعيد سعيدي 402005499 کارشناسی ارشد 1222236 مردم شناسي فرهنگي ايران علیرضا گلستانی 1403/03/12 13:00 مرکز بوشهر
فرشاد فرامرزيان ياسوج 949776182 کارشناسی ارشد 1230127 ادبيات تطبيقي ( آموزش محور ) ليلا جمشيدي  1403/03/22 10:30 مرکز بوشهر
عسكر صديقي 401809160 کارشناسی ارشد 1213381 مرکز الکترونیکی مرکز الکترونیکی 1403/03/22 08:00 مرکز بوشهر